VIDEOTUTORIALS, VÆRKTØJER & SKABELONER

Velkommen til Entreprenør værktøjskassen for Tonemestre

VÆRKTØJER TIL SALG- OG MARKEDSFØRING

NETVÆRKAFDÆKNING

 • Fordele ved at ansøge som partnerkreds

  VIDEOTUTORIAL

 • Download skabelon for at finde potentielle kunder

  SKABELONER

FAQ.

 1. Hav tydelige mål! Hvis du ikke helt selv ved, hvad du gerne vil, så er det heller ikke nemt for andre at vide. …
 2. Vær nysgerrig! Spørg dig selv, hvilke personer, du har mest lyst til at tilbringe tid sammen med. …
 3. Vær dig selv!
 4. Giv noget til netværket!

SUCCERIGT SALGSMØDE

 • Sådan arbejder du med salget

  VIDEOTUTORIAL

 • Download skabelon til det succesrige salgsmøde

  SKABELONER

FAQ.

Hvorfor have en salgsstrategi? Det er vigtigt at have en god salgsstrategi, hvis du ønsker at opnå dine salgsmål. En god salgsstrategi skal understøttes af en handlingsplan, der fokuserer på indsatsområder og ressourcer. OG personlig kontakt – og opfølgning. Det er ALTID dig der skal følge et salg til dørs.

SALGS E-BOG

 • Tips til målrettet salg

  VIDEOTUTORIAL

 • Download Ebog om hvordan du arbejder med dit salg

  E-BØGER

FAQ.

Nøglen til at blive god til MERsalg er at kunne se og høre kundens behov. Når du først har lært at ”få øje på” og “lytte dig til” kundens behov, så er det svært at holde salget nede. Start derfor med at lære at være opmærksom og lytte til dine kunder. På den måde kan du bedre hjælpe dem med at få det, de ønsker sig.

En god sælger ved, hvilke spørgsmål man skal stille, og hvornår, man skal stille dem. At blive god til at stille de rigtige spørgsmål er uhyre vigtigt, hvis man skal have succes med salg. Det er altid en god ide at stille hv-spørgsmål som hvad, hvis, hvornår, hvilken, hvorfor og hvem

Definition. Krydssalg kan sammenlignes med mersalg, men indebærer i højere grad, at produkterne der “mersælges” krydser samme produktkategori som det forventede køb.

Spørg, lyt og forstå. Du skal give plads til, at kunden åbner for information om deres forretning og deres forventninger. Kunden vil opleve at du udviser interesse for pdersonen og vedkommendes behov. Det er en god position for dig at være i, og det skaber tillid.

Den gode kundeoplevelse kommer af, at kunden føler sig set og mødt. Det er vigtigt, at man finder frem til lige netop den energi og opmærksomhed, som kunden forventer – bevidst eller ubevidst. “Når man udvikler et koncept, skal man tænke kundernes adfærd og personlighed ind i kabalen.

Den absolut største prisfejl du kan gøre, er at sætte dine priser for lavt til at starte med ‘out of need’ eller konsekvent give rabatter for at tiltrække kunder. OBS. Det betyder ikke, at du ikke skal lave kampagner med rabat, men hvis du altid giver rabat, så vil du kun tiltrække et meget prisfokuseret kundesegment.

Hvor meget du koster i timen? Tænk på, at du ikke kan fakturere alle dine timer til dine kunder, fordi du også skal have tid til alt det andet i din virksomhed – administration, udvikling, opfølgning, produktion mm. Du skal også tjene penge til ferie og fridage og til, at du evt. kan blive syg.

Din timepris skal være din ønskede løn divideret med antal timer, du arbejder. Lad os tage et simpelt eksempel først. Hvis du gerne vil tjene 40.000 om måneden før skat og arbejde 37 timer hver uge, så svarer det til 480.000/år og cirka 1600 timer på et år. Det giver cirka 300 kroner i timen.

Når en virksomhed sælger et produkt, er der nogle omkostninger direkte forbundet med salget. Dækningsbidraget er den del af omsætningen (salget), der er tilbage, når disse omkostninger er betalt. Dækningsbidrag er altså det bidrag, som en given vare kan give til dækning af virksomhedens faste omkostninger.

Dækningsbidrag / omsætning x 100 = dækningsgrad. Det vil altså sige, at for at beregne dækningsgraden, skal dækningsbidraget divideres med omsætningen for derefter at blive ganget med 100, som giver tallet i procent.

JOB KONTRAKT

 • Tips til jobkontrakten

  VIDEOTUTORIAL

 • Download kontrakt skabelon til dine indgåede aftaler

  SKABELONER

FAQ.

En kontrakt er en mundtlig eller skriftlig aftale mellem personer eller virksomheder. En kontrakt beskriver alle detaljerne omkring den aftale, som parterne er blevet enige om. Kontrakter kan bruges til mange forskellige ting, for eksempel i forbindelse med indgåelse af et job, ansættelser, eller partnerskaber.

En kontrakt bør som minimum indeholde en datomærkning, koert om ydelserrne og en håndskrevet underskrift eller en digital signatur.

Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din ydelse – har fremsat et tilbud, som modtager – køberen af ydelsen – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Kan du annullere en aftale? I de fleste tilfælde er en annullering af aftale ikke muligt. En aftale er bindende så snart begge parter har sat deres underskrift eller bekræftet aftalen på anden vis.

En kontrakt bliver til ved, at to eller flere parter – være sig fysiske eller ju- ridiske personer, virksomheder eller institutioner – indgår aftale om en retlig disposition, et køb, et lån, udførelsen af et arbejde eller andet, hvis indhold de mere eller mindre udførligt har beskrevet i aftalen.

En kontrakt bør altid være datomærket. En kontrakt bør altid være opdelt i afsnit, der tydelige beskriver de forskellige punkter i kontrakten. En kontrakt bør altid være beskrevet med et formål, der vil gøre tolkningen af kontrakten lettere, ved eventuelle tvister.

I de fleste tilfælde bliver kontrakten ophævet af misligholdelsen. Men det giver den forurettede part ret til at kræve erstatning eller et nedslag i prisen – hvis kontrakten inkluderer et køb eller en pris. Dog skal der her være tale om væsentlig misligholdelse.

Du kan ikke bagefter komme og “fortryde” din underskrift, som du kan med f. eks. et køb i en butik. Du kan være heldig, at den anden part er villig til at se bort fra kontrakten.

Det er en undersøgelse af hvornår og hvordan en eksisterende kontrakt kan ophøre med at eksistere, som følge af at kontrakten er blevet misligholdt. Hovedreglen er, at en part kan ophæve aftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra en anden parts side.

Der gælder ingen regler om, hvem der skal underskrive købsaftalen først. Det er således op til parterne, om køber eller sælger underskriver først, eller om parterne mødes og underskriver samtidig. Det vil ofte være praktiske hensyn, der bestemmer, om parterne anvender den ene eller den anden fremgangsmåde.

Når du som tilbudsgiver har modtaget en accept, er aftalen endeligt indgået. Accepten kan være mundtlig, men det er vigtigt at sikre sig en skriftlig bekræftelse. Man behøver herefter ikke at skrive en egentlig formel aftale; aftalens indhold består af det oprindelige tilbud, sammenholdt med accepten.

Så snart du sætter underskriften på aftalen, bekræfter du, at du er bekendt med kontraktens indhold. Underskriften er derfor bindende. Man er forpligtet til at overholde en kontrakt, så snart man har sat sin underskrift herpå. Man har ikke krav på at få ophævet kontrakten, selvom man fortryder kort tid efter.

En kontrakt er juridisk gyldig, når man aktivt har indgået aftalen enten mundtligt eller skriftligt. En kontrakt er ikke gyldig, hvis man ikke har gjort noget aktivt for at indgå aftalen. Hvis man for eksempel ikke har svaret på et tilbud, er der altså ikke indgået en juridisk gyldig kontrakt.

I de fleste tilfælde bliver kontrakten ophævet af misligholdelsen. Men det giver den forurettede part ret til at kræve erstatning eller et nedslag i prisen – hvis kontrakten inkluderer et køb eller en pris. Dog skal der her være tale om væsentlig misligholdelse.

AARSHJUL

 • Tips til udfyldelse af aarshjul

  VIDEOTUTORIAL

 • Download skabelon til dit Aarshjul

  SKABELONER

FAQ.

Planlægning er de indledende, tankemæssige og logistiske aktiviteter inden selve udførelsen. Planlægning kan være lineær, sådan at den er fuldstændigt afsluttet, før iværksættelsen begynder, – eller den kan være dynamisk, sådan at den fortsætter også under hele iværksættelsen af aktiviteten.

Planlægning er nøglen til at få overblik. Når vi har overblik giver det os ro og mulighed for at fokusere i længere tid. Uden overblik har vi stor sandsynlighed for at bruge en masse unødig tid til fx hele tiden at skulle tage stilling: “hvad skal jeg nu”, “hvad er vigtigst”, “hvad har jeg lyst til”.

Vil du have overblik over din dag, er det første du bør gøre at placere indkomne opgaver og aftaler i et helt simple prioriteringsskema. Når du prioriterer dine arbejdsopgaver, får du mere overskud til at løse dem. Effektivitet handler om at kunne prioritere!

7 gode råd til en bedre arbejdsdag

 1. Multitasking er no-go. Mange mener, at de er gode til at multitaske og sagtens kan have flere opgaver kørende på samme tid. …
 2. Afslut opgaverne. Næsten færdig er ikke færdig. …
 3. Arbejd med prioriterede to-do lister. …
 4. Hold orden. …
 5. Gør noget – nogle arbejdsopgaver til rutiner og systemer. …
 6. Mail – udryd svar indenfor 24 timer. Luk mailen i weekenden
 7. Hold pause på givne tidspunkter.

Lav effektive arbejdspas på 45 min., hvor du prioriterer dine opgaver efter hvad der er vigtigst og hvad der haster samtidig med, at du lægger de mest vanskelige og komplekse opgaver først på dagen. Ingen emails eller unødige telefonopkald. Emails og telefonopkald lægger du sidst på dagen. Hold aktive pauser på 15 min. – hver time. Eksperter mener, at vores hjerne ikke er bygget til at koncentrere sig længere end 20-30 minutter ad gangen. Husk derfor at holde pauser. Du bliver langt mere effektiv, når du arbejder fokuseret i en kortere periode.

PRESSEHÅNDTERING

 • Sådan bruger du pressen

  VIDEOTUTORIAL

 • Se powerpoint om hvordan du bruger pressen – også til dit salg

  SKABELONER

PRESSEMEDDELELSEN

 • Gyldne regler for produktion af pressemeddelelser

  VIDEOTUTORIAL

 • Se powerpoint om hvordan du laver din pressemeddelelse

  SKABELONER