VIDEOTUTORIALS, VÆRKTØJER & SKABELONER

Velkommen til Entreprenør værktøjskassen for Tonemestre

VÆRKTØJER TIL ARBEJDET I BRANCHEN

FORRETNINGPLAN

 • Sådan bruger du forretningsplanen

  VIDEOTUTORIAL

 • Download Forretningsplan

  SKABELON

FAQ.

Men i bund og grund er forretningsgrundlag en virksomheds Vision / mission /idégrundlag /kerneområder. Udtrykker hvilket forretningsområde eller hvilken branche virksomheden befinder sig i, og hvad den kan tilbyde sine kunder.

Markedsbeskrivelse: Den typiske kunde – Hvem er din typiske kunde – kernemålgruppe. Geografisk afgrænsning af kunderne – i hvilket område regner du med, at kunne trække kunder? Realistisk antal kunder – hvad er et realistisk/nødvendigt antal kunder ?pr. måned pr. år?

Selvfølgelig skal du selv deltage i arbejdet, men den bedste til at vurdere sammenfatningen er en udenforstående som ikke har været deltager i udarbejdelsen af forretningsplanen. Gerne en person med meget kritisk sans som kan slette al indforstået snak. Så når du har lavet forretningsplanen få gerne en ekstern til at udøve kritik på den.

Forretningsmodellen beskriver også virksomhedens økonomi og dens organisering. Din forretningsmodel bør således beskrive, hvad virksomheden leverer af værdi, til hvilke kunder, hvordan denne værdi bliver skabt, og hvad virksomheden opnår ved at levere værdien til kunderne.

En forretningsplan beskriver virksomhedens mål og de midler, der skal til for at gennemføre den planlagte udvikling, hvor forretningsmodellen typisk vil indgå som en del af forretningsplanen.

Virksomheder kan opdeles i tre forskellige typer:

 • Handelsvirksomheder (handel med færdigvarer)
 • Produktionsvirksomheder (fremstilling af varer)
 • Servicevirksomheder (salg af tjenesteydelser ).

Hvilke virksomheder er der?
Typer af virksomheder:
• Enkeltmandsvirksomhed. En enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed, der er kendetegnet ved:
• Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
• Interessentselskab (I/S)
• Anpartsselskab (ApS)
• Iværksætterselskab (IVS)
• Aktieselskab (A/S)
Typer af Selskaber:
• Interessentskaber og kommanditselskaber.
• A.m.b.a, s.m.b.a, f.m.b.a – virksomheder med begrænset ansvar.
• Fonde.
• Foreninger.
• Medarbejderinvesteringsselskaber.
• Grønlandske selskabsformer.

Hvilken virksomhedstype skal jeg vælge? Du skal vælge den virksomhedstype, der passer til den personlige risiko, du er tryg ved. Helt overordnet gælder det for de forskellige selskabsformer, at det er selskabet, som hæfter, hvis du fx går konkurs. Du hæfter selv personligt, hvis du har en personlig ejet virksomhed.

ApS’ets storebror hedder A/S. Den væsentlige forskel er, at hvor et ApS skal have en indskudskapital på 50.000kr, kræver et A/S hele 500.000kr. Aktieselskabet er ejet af aktionærer, der fra stiftelsen ejer aktier i virksomheden.

Et ApS er et selskab, hvorimod en enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed. Overordnet er forskellen, at du som ejer af en enkelmandsvirksomhed er personligt involveret i virksomheden med din privatøkonomi.

(JOB)MARKEDET

 • Sådan kan du (også) tænke dit jobmarked

  VIDEOTUTORIAL

 • Skabelon til jobmuligheder

  SKABELON

FAQ.

A&R står for Artist & Repertoire. Det betyder kort sagt, en person med ansvar for artister og deres repertoire (musikkatalog) – oftest på et pladeselskab.

En A&R har til opgave at hjælpe og coache kunstnerne musikalsk med f.eks. pladeproduktion, valg af tracks og single releases, men fungerer også som støtte til kunstnere vedrørende visuel identitet, partnerskaber, kampagner og valg af afsætningskanaler. Desuden assistere en A&R også med promotion og marketingopgaver.

En Foley-kunstner omfatter optagelsen og forarbejdningen af lyde som f.eks. døre, der åbner og lukker, vind, regn og bilhorn for at nævne nogle få. Foley kunstnere bruges af filmskabere til at tilføje overdrivelse og humor til en scene.

Tonemesteren på en filmproduktion designer lydsporet, planlægger og leder optagelse samt efterbearbejde lyd til film og/eller tv-programmet.

MÅL / EFFEKTBESKRIVELSE

 • Lær af beskrive mål og ønsket effekt

  VIDEOTUTORIAL

 • Download værktøj til at beskrive mål & effekt

  SKABELON

FAQ.

En målsætning er en specifik og motiverende beskrivelse af noget, som kongressen eller eventen gerne vil opnå i forhold til målgrupperne.

Specifikt: Målet er formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle er klar over, hvad der refereres til og hvad der skal opnås. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være: Hvad vil vi opnå? – Hvorfor? Hvem er målgruppen?

Hvis du, kongressen, eventen skal nå de opsatte mål, så er det vigtigt, at målene er motiverende beskrevet. En god måde at udfærdige motiverende mål er, at skrive alle fordelene op på en liste. Hvad enten du, kongressen, eventen formulerer en drømmesætning, laver en fordelsliste eller noget helt tredje, så vær konkret. Beskriv også gerne hvordan det vil være, når du, kongressen, eventen er i mål.

Projektets målsætning kan opdeles i formål, mål og succeskriterier. Formålet udtrykker, hvorfor projektet igangsættes. Målene fortæller, hvad projektet skal føre til – dels projektets synlige slutprodukter. Målene er dermed den væsentlige begrundelse for at iværksætte projektet, og de er styrende for projektarbejdet.

Et målhierarki er en metode der kan bruges til at skabe overblik og sammenhæng mellem de forskellige mål og de aktiviteter der skal til for nå dit mål. Et målhierarki er således en god metode til at skabe et visuelt overblik over den proces, det kræver at nå i mål.

Formålet med at opstille et målhierarki er, at I får skabt et klart og tydeligt overblik over, hvordan formål, mål og aktiviteter i Kongressen, projektet indbyrdes hænger sammen. Øvelsen er en effektiv metode til at skabe enighed om formål og mål i strategiplanlægningen og få adskilt begreberne fra hinanden.

Succeskriterierne beskriver den effekt, vi ønsker af projektet – udbyttet af Kongressen. Det er en måde at måle, om vi opnåede formålet og gjorde den forskel, vi ønskede. Brug værktøjet som beskriver måder at skærpe succeskriterierne og beskrive den ønskede effekt på. (Link xx til mål skabelsesværktøj)

Et mål er med andre ord et udtryk for en ønskværdig fremtidig tilstand. Operationelt mål også i ansøgnings- og sponsorsammenhænge vil sige, at det er: Konkret. Realistisk.

Projektet har et specifikt formål, der indeholder to typer mål: produktmål: det konkrete resultat af projektet. nyttemål: der er det slutmål, som produktmålet skal opfylde.

Kvalitative data indsamler oplysninger, som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter. En kvalitativ spørgeundersøgelse er mindre struktureret: Den søger at gå i dybden med emnet for at opnå information om hvad der motiverer folk, deres tankegang og holdninger.

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af “hårde” data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres ofte numerisk.

Det er hensigtsmæssigt at kunne referere til både kvalitative samt kvantitative data og mål i ansøgnings og sponsoreringsarbejdet.

INTERESSENTANALYSE

 • Interessentanalyse

  VIDEOTUTORIAL

 • Download interessentanalyse – find de rigtige nøglepersoner

  SKABELON

FAQ.

Interessentanalysen gennemføres for at sikre, at projektets formål, mål og succeskriterier er attraktive for de væsentligste interessenter, således at interessenterne ser en fordel i, at projektet bliver gennemført.

Formålet med en interessentanalyse er at give projektlederen og projektgruppen et overblik over personer, der har interesse i projektet. Den skal også være med til at lave en plan for håndtering af disse interessenter igennem projektet.

Interessentanalysen laves derfor sådant så du:

Kan få identificeret mulige ressourcepersoner til projektet. Kan få identificeret og håndtere mulige modstandere af projektet og håndtere konflikter undervejs i projektet. Kan lave en hensigtsmæssig kommunikationsstrategi.

SWOT

 • SWOT LIGHT

  TUTORIALS

 • Download Quick analyseværktøjet

  SKABELON

FAQ.

Titlen på den kendte metode kommer af de engelske betegnelser: Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats. Analysen sætter fokus på interne og eksterne faktorer samt positive og negative faktorer, der har indflydelse på virksomheden eller projektet.

Helt præcist, skal man i de fire forskellige felter komme ind på følgende:

 1. Styrker: Det som virksomheden/projektet gør godt.
 2. Svagheder: Det som virksomheden/projektet gør knap så godt.
 3. Muligheder: Eksterne forhold, der kan have en positiv påvirkning på virksomheden/projektet.
 4. Trusler: Eksterne forhold, der kan have en negativ påvirkning på virksomheden/projektet.

Ved at udarbejde en SWOT-analyse får du et illustreret overblik, som kan hjælpe din virksomhed gennem diverse udfordringer, ligesom du kan få afdækket nye udviklings- og/eller vækstmuligheder. Ved SWOT opstiller du et øjebliksbillede af virksomhedens styrker og svagheder samt muligheder og trusler